அனுதினமும்   உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே | Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave Um Anukiragam Thara Vendume

Scale : E Minor (E  F#  G  A  B  C  D   E)
Beat : 3/4 Country Waltz
Tempo : 135

SONG CHORDS :

1.E Minor : E G B
2.C Major : C E G
3.D Major : D F# A
4.G Major : G B D
5.A Minor : A C E
6.B Major : B D# F#
7.B Minor : B D F#
8.F# Dim : F# A C
9.C# Dim : C D# F# A

Anudhinamum Ummil Naan-Song ABCD Keyboard Notes PDF

Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave- Tamil Christian Song Chords Lead Keyboard Notes PDF -kvemusic

Anuthinamum Song Notation Notes PDF

Anuthinamum Ummil Naan Valarndhidave- Tamil Christian Song Keyboard Notation Sheet Muisc Notes PDF -kvemusic

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/Ileg4WJ4Z4I

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape