உம்மை அல்லாமல் | Ummai Allamal Enakku | Song Chords/Melody/Lead Keyboard Notes PDF

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு Scale : D Minor : D  E  F   G   A   Bb  C    DBeat : 4/4 Rajasthan Or 16 Beat ,8 BeatTempo : 87 SONG CHORDS : 1.D Minor : D … Continue reading உம்மை அல்லாமல் | Ummai Allamal Enakku | Song Chords/Melody/Lead Keyboard Notes PDF