அன்பு கூறுவேன் இன்னும்  | Anbu Kooruven Innum Athigamai-Father Berchmans-Jebathotta Jeya Geetham | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : F Minor (F G Ab Bb C Db Eb F)
Rhythm : 4/4 , 16 Beat
Tempo : 95

SONG CHORDS :

1.F Minor : F Ab C
2.Ab Major : Ab C Eb
3.Eb Major : Eb G Bb
4.Db Major : Db F Ab
5.C Minor : C Eb G
6.Bb Minor : Bb Db F
7.C Major : C E G

USING VOICE/TONES :

1.Santoor (Prelude Tone)
2.Strings,Flute , Santoor (Interlude Tone)
3.50″s VintageSpring Guitar (Song Lead Tone)
4.Santoor,Strings (Fill-In)
5 Grand Piano (Chords)

Anbu Kooruven Aarathippen Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Anbu Kooruven Innum Athigamai-father berchmans-Jebathotta Jeya Geetham -Tamil Christian Song Abcd Keyboard Notes

Anbu Kooruven Father Berchmans | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Anbu Kooruven Innum Athigamai-father berchmans-Jebathotta Jeya Geetham-Tamil Christian Song Notation Sheet Music Keyboard Notes

Youtube Video Lesson Link  :  https://youtu.be/_ZFqwfuuoKI

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

DOWNLOAD YAMAHA STYLE

error: protected by copyscape