எந்த நிலையில் நான் | Endha Nilaiyil Naan Irundhalum | Tamil Christian Song Keyboard Notes Tutorial

Scale : G Minor (G  A  Bb   C   D   Eb   F    G)
Beat : (6/8) : Slowrock Or Use USB Style
Tempo : 100 (Yamaha Keyboard), Audio Style:145

SONG CHORDS :

1.G Minor : G B D
2.F Major : F A C
3.Eb Major : Eb G Bb
4.C Minor : C Eb G
5.D Minor : D F A
6.D Major : D F# A
7.Bb Major : Bb D F
8.G Major : G B D

USING VOICE/TONES :

1.Sitar, Strings (Prelude Tone)
2.Strings, Sitar (Interlude Tone)
3.Heavenly Bansuri-Flute (Song Lead Tone)
4.Santoor,Sitar (Fill-In)
5 Grand Piano (For Chords)

Endha Nilaiyil Naan Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Endha Nilaiyil Naan Irundhalum Song Keyboard Abcd Notes Free Download -Kve Music

Entha Nilaiyil Naan -Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Endha Nilaiyil Naan Irundhalum - Tamil Christian Song Keyboard Notation Sheet Music Notes Free Download

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/5lsl6Hgl1tA

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

(STY) STYLE FILE DOWNLOAD

AUDIO STYLE FILE DOWNLOAD (SX900 ,S970,S975 ,S950 Only)

error: protected by copyscape