எனக்கா இத்தனை கிருபை
Scale :G Major (G  A  B  C  D  E  F#  G)
Beat : 6/8 SLowrock
Tempo: 95

The Chords Used In This Song

1.G major : G B D
2.C Major : C E G
3.D Major : D F# A
4.E Minor : E G B
5.A Minor : A C E
6.C Minor : C Eb G
7.F Major : F A C
8.D Minor : D F A
9.A Minor 7th : A C E G
10.B Minor 7th : B D F#

Ennakkaa Ithana Kiruba Song ABCD  Notes PDF

Ennakkaa Ithana Kiruba-John Jebaraj-Tamil Christian Song ABCD Notes PDF-Kve MUsic

Ennakkaa Ithana Kiruba Song Notation Staff Notes PDF

Ennakkaa Ithana Kiruba-Tamil Christian Song Noation Staff Notes PDF-Kve MUsic

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON :https://youtu.be/Q3iVkp0vOqo

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape