இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி | Idhuvarai Nadathi Kuraivindri | Tamil Christian Song keyboard Notes Tutorial

Scale : E Minor (E  F#  G   A  B   C   D  E)
Beat : (4/4) : 16 Beat , 8 Beat, Gtr Pop
Tempo : 115

SONG CHORDS :

1.E Minor : E G B
2.D Major : D F# A
3.C Major : C E G
4.G Major : G B D
5.A Minor : A C E
6.C# dim : C# E G
7.B Minor : B D F#
8.B Minor 7th : B D F# A

USING VOICE/TONES :

1.LaudFing&Trem (Europe -Preinstalled Pack SX900) OR Mandolin
2.Redoubling JS
3.Harmonica , Flute For Fill-In
4. Grand Piano (For Chords)

Idhuvarai Nadathi Kuraivindri Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Idhuvarai Nadathi Kuraivindri Song Abcd Keyboard Christian Notes

this image sample only so download pdf

Idhuvarai Nadathi Kuraivindri Kathu -Tamil Christian Song Notation Sheet Musicusic Pdf Preview

Idhuvarai Nadathi Kuraivindri Song Notation Sheet Music Keyboard Christian Notes

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/r3bjtuzV_JU

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

STYLE FILE DOWNLOAD

error: protected by copyscape