இதோ மனிதர்கள் மத்தியில்
Scale :A Major : A B C# D E F# G# A
Beat : 4/4 Love Song, 8 Beat,
Tempo: 80

The Chords Used In This Song

1. A Major : A C# E
2. D Major : D F# A
3. E Major : E G# B
4. F# Minor : F# A B
5. B minor : B D F#
6. B Minor 7th : B D F# A
7. A# Dim : A# C#

itho manithargal mathiyil Song ABCD  Notes (Chords/melody-lead)PDF

itho manithargal mathiyil Song Notes- Notation Sheet Music (Chords/melody-lead)PDF

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON : https://youtu.be/hbNNcKPmBvM

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar

இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

Download Abcd Song Notes PDF

Download Notation Song Notes PDF

error: protected by copyscape