நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் | Naan Nirpathum Nirmulamagathirupadhum -Moses Rajasekar Songs | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : G Minor (G A Bb C D Eb F G)
Beat : (4/4 ) Disco, Dance , 16 Beat
Tempo : 90

SONG CHORDS :

1.G Minor : G Bb D
2.F Major : F A C
3.Eb Major : Eb G Bb
4.D Major : D F# A
5.Bb Major : Bb D F
6.D7th : D F# A C
7.C Minor : C Eb G
8.C Major : C E G

USING VOICE/TONES :

1.FunkSlap (Electric Guitar) (Prelude Tone)
2.HackBrett (Interlude Tone)
3.Brass Section (Song Lead Tone)
4.Disco Strings & Rough Fingers (Fill-In)
5 Piano (Chords)

Naan Nirpathum Nirmulmaga Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Naan Nirpathum Nirmulam- Tamil Christian Song Keyboard Piano Guitar Abcd Notes -Moses jebakumar Songs Music Notes-Kve Music

Deva kirubaiye | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Naan Nirpathum Nirmulam- Tamil Christian Song Keyboard Piano Guitar Notation Notes -Moses jebakumar Songs Music Notes-Kve Music

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/BX5c4CoubAQ

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

YAMAHA STYLE(Rhythm)

error: protected by copyscape