நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது  | Nandri Sollamal Irukkave Mudiyathu | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : D Minor (D   E   F   G    A   Bb   C    D)
Rhythm : Beat : 4/4 , Pop Ballad OR Love Song
Tempo : 105

SONG CHORDS :

1.D minor : D F A
2.C major : C E G
3.Bb major : Bb D F
4.F major : F A C
5.A minor : A C E
6.G minor : G Bb D

USING VOICE/TONES :

1.Flute & Strings  (Prelude Tone)
2.Strings & Sitar (Interlude Tone)
3.Banjo OR Santoor (Song Lead Tone)
4.Flute,Strings (Fill-In)
5 Grand Piano (Chords)

Nandri Sollamal Irukave Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Nandri Sollamal irukkave Mudiyadhu - Tamil Christian Song Keyboard Abcd Notes

Nandri Sollamal Irukkave Mudiyadhu | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Nandri Sollamal irukkave - Tamil Christian Song Keyboard Notation Notes

Youtube Video Lesson Link  : https://youtu.be/0AN3j8p4R5Y

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

YAMAHA TABLA STYLE DOWNLOAD

error: protected by copyscape