நன்றி சொல்லி உம்மை | Nandri Solli Ummai Pada Vandhom | Pr.John Jebaraj | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : C Major (C  D  E  F  G  A  B  C)
Rhythm : (6/8) Slowrock OR Any 6/8 Tabala Indian Style
Tempo : 130 (Yamaha Keyboard)

SONG CHORDS :

1.C Major : C E G
2.G Major : G B D
3.F Major : F A C
4.E Minor : E G B
5.A Minor : A C E
6.D Minor : D F A

USING VOICE/TONES :

1.Master Accordin Or Musette (Prelude Tone)
2.Brass Section (Interlude Tone)
3.Master Accordin (Song Lead Tone)
4.Strings (Fill-In)
5 Grand Piano (Chords)

Nandri Solvom Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Nandri Solli Ummai Pada Song Abcd Keyboard Chords Lead Notes

Nandri Solli Ummai | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Nandri Solli Ummai Pada Song Notation Sheet Music Keyboard Chords Lead Notes

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/JZ_VuGCRdHk

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

DOWNLOAD YAMAHA STYLE

error: protected by copyscape