நீர் என்னோடு இருக்கும் போது | Neer Ennodu irukkum Podhu -Moses Rajasekar Songs | Tamil Christian Song keyboard Notes Tutorial

Scale : D Minor (D   E   F   G  A   Bb   C   D)
Beat : (4/4) : Disco, DreamDance
Tempo : 120

SONG CHORDS :

1.D Minor : D F A
2.C Major : C E G
3.Bb Major : Bb D F
4.A Minor : A C E
5.F Major : F A C
6.A Major : A C# E
7.G Minor : G Bb D

USING VOICE/TONES :

1.Orch Tpts & Tbns 1 (Prelude Tone)
2.Gospel Choir (Prelude Fill-in)
3.LightChorus -Guitar (Song Lead)
4.Bright Trombone (Interlude Tone Part-1)
5.BoysChoirOoh f (Interlude Tone Part-2 )
6.50″s VintageSolo -Electric Guitar (Interlude Tone Part-3 )
7. Grand Piano (For Chords)

Neer Ennodu Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Neer Ennodu irukum Podhu Abcd Notes -Tamil Christian Songs Keyboard Notes - Kve Music

Neer Ennodu hallelujah -Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Neer Ennodu irukum Podhu Notation Sheet Music -Tamil Christian Song Keyboard Notes - Kve Music

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/s_4D8mjS88M

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

STYLE FILE DOWNLOAD

error: protected by copyscape