பரலோகமே உம்மை துதிப்பதால்  | Paralogame Ummai Thuthipathal -Yuthavin Sengol -Chandrasekaran Songs | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : E Minor (E  F#  G  A   B  C  D  E)
Beat : (6/8) Slowrock
Tempo : 110

SONG CHORDS :

1.E Minor : E G B
2.C Major : C E G
3.D Major : D F# A
4.G Major : G B D
5.A Minor : A C E

USING VOICE/TONES :

1.Brass Section, Strings (Prelude Tone)
2.Italian TenorSax (Interlude Tone)
3.Hackbrett(Song Lead Tone)
4.Strings (Fill-In)
5 Piano (Chords)

Thuthikirom Thuthikirom Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Paralogame Ummai Thuthippathal Song Abcd Song Notes PDF

Paralogame Ummai | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Paralogame Ummai Thuthippathal Song Notation Sheet Music Song Notes PDF

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/tByAbS2V19M

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape