பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா | Piriyamanavane Un Athuma | Father Berchmans |Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : F Major (F   G   A   Bb  C    D   E   F)
Rhythm : 6/8, Any Indian Style OR Slowrock 6/8
Tempo : 135

SONG CHORDS :

1.F Major : F A C
2.Bb Major : Bb D F
3.C Major : C E G
4.G Minor : G Bb D
5.A Minor : A C E

USING VOICE/TONES :

1.Brass Section  (Prelude Tone)
2.Musette Or Accordin (Interlude Tone)
3.Synth (Song Lead Tone)
4.Santur (Fill-In)
5 Grand Piano (Chords)

Piriyamanavane Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Piriyamanavane Un Athuma-Tamil Christian Song Abcd Notes PDF

Piriyamanavane Un Athuma | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Piriyamanavane Un Athuma-Tamil Christian Song Notation Sheet Music Notes PDF

Youtube Video Lesson Link  :  https://youtu.be/X9s1HIrf3sc

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

YAMAHA STYLE DOWNLOAD

error: protected by copyscape