புது வாழ்வு தந்தவரே | Pudhu Vazhvu Thanthavare-Johnjebaraj | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : F Minor (F G Ab Bb C Db Eb F)
Rhythm : 4/4 , Dance
Tempo : 120

SONG CHORDS :

1.F Minor : F Ab C
2.Eb Major : Eb G Bb
3.Db Major : Db F Ab
4.Ab Major : Ab C Eb
5.Bb Minor : Bb Db F
6.C Major : C E G

USING VOICE/TONES :

1.Pizzicato Strings,Brass Section (Prelude Tone)
2.Flute (Interlude Tone)
3.Unision Lead (Song Lead Tone)
4.Brass Section,Strings (Fill-In)
5 Grand Piano (Chords)

Pudhu Vazhvu Thanthavare Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Pudhu Vazhvu Thandhavare-Pr.John Jebraj -Tamil Christian Songs Abcd Notes

Pudhu Vazhvu Thanthavare | Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Pudhu Vazhvu Thandhavare-Pr.John Jebraj -Tamil Christian Songs Notation Notes

Youtube Video Lesson Link  :  https://youtu.be/Bnzye7zYPhI

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

DOWNLOAD YAMAHA STYLE

error: protected by copyscape