தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே | Thanimaiyin Padhaiyil Thagappane Um Tholil | Moses Rajasekar Song

Scale : D Minor (D  E  F  G  A  Bb  C  D)
Beat : 6/8 Slow Rock Or Kerala (yamaha PSRI455)
Tempo : 100

SONG CHORDS :

1.D Minor : D F A
2.C Major : C E G
3.Bb Major : Bb D F
4.G Minor : G Bb D
5.A Minor : A C E
6.A Major : A C# E
7.F Major : F A C
8.E Dim : E G Bb
9.B Dim : B D F
10.A7th : A C# E G
11.G Minor 6th : G Bb D E

Ethanai Anbu En meel Song ABCD Keyboard Notes PDF

thaniamiayin padhaiyil song keyboard and piano notes free pdf download

Ethana Pasam En meel Song Notation Notes PDF

Thanimaiyin Padhaiyil Thagappane Um Tholil Sumandhadhai -Moses Rajasekar Song - Tamil Christian Song Keyboard Piano Chords Melody Notation Notes

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/t8WkTeRCeXw

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape