தொல்லை கஷ்டங்கள் | Thollai Kastangal-Kakkum Valla Metpar | Dr. D. G. S. Dhinakaran Songs | Tamil Christian Songs Keyboard Notes Tutorial

Scale : D Major (D  E  F#  G  A  B   C#  D)
Beat : (3/4) Country Waltz
Tempo : 135

SONG CHORDS :

1.D Major : D F# A
2.G Major : G B D
3.A Major : A C# B
4.C Major : C E G
5.E Minor : E G B
6.F# Minor : F# A C#
7.A Minor : A C E
8.F# Major : F# A# C#
9.B Minor : B D F#

USING VOICE/TONES :

1.Concert Guitar (Prelude Tone)
2.Classical Oboe (Interlude Tone)
3.Italian Alto Sax (Song Lead Tone)
4.Piano & Bright Blues (Fill-In)
5 Grand Piano (For Chords)

Thollai Kastangal Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Thollai Kastangal-Kakkum Valla-Dgs Dhinakaran- Tamil Christian Song Keyboard Notes- Abcd Notes PDF

Kakkum Valla Meetpar |  Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Thollai Kastangal-Kakkum Valla-Dgs Dhinakaran- Tamil Christian Song Keyboard Notes- Noation

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/swLxdDQeXSs

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape