உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில்-Unnadha manavarin uyar maraivilirukiravan sarva vallavarin nizhalil thanguvan.

Scale : F Major (F  G  A  Bb  C  D  E  F)
Beat : Disco 4/4
Tempo : 110

SONG CHORDS :

1.F Major : F A C
2.C Major : C E G
3.Bb Major : Bb D F
4.G Minor : G Bb D
5.A Minor : A C E
6.A Major : A C# E
7.D Minor : D F A
8.D Minor 7th : D F A C
9.D# Major : D# G A#
10.G Major : G B D

Unadha Manavarin Uyar Song ABCD Keyboard Notes PDF

Unnadha Manavarin Uyar_Tamil Christian keyboard Song ABCD Notes PDF-kve music

Unadha Manavarin Uyar Song Notation Notes PDF

Unnadha Manavarin Uyar_Tamil Christian keyboard Song Notation Notes PDF-kve music

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/_cwnysTjnc0

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

error: protected by copyscape