இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு | Yesu Kristhuvin Anbu | Tamil Christian Lendhu Days Song Keyboard Notes Tutorial

Scale : C Minor (C D Eb F G Ab Bb C)
Beat : (4/4) Love Song , Pop Ballad, 8 Beat OR USB Style
Tempo : 95

SONG CHORDS :

1.C Minor : C Eb G
2.Bb Major : Bb D F
3.G Minor : G Bb D
4.Eb Major : Eb G Bb
5.F Minor : F Ab C
6.Ab Major : Ab C Eb
7.G Major : G B D

USING VOICE/TONES :

1.Santoor (Prelude Tone)
2.Sitar + (Interlude Tone)
3.Squarestack JS (Song Lead Tone)
4.Sitar, Strings (Fill-In)
5 Grand Piano (For Chords)

Yesu Kristhuvin Anbu Song ABCD Keyboard Notes PDF Preview

Yesu Kristhuvin Anbu-Good friday - Lendhu Days Song Keyboard Abcd Notes PDF

Good Friday -Tamil Christian Song Notation Sheet Music Pdf Preview

Yesu Kristhuvin Anbu-Good friday - Lendhu Days Song Keyboard Notation Sheet Music Notes PDF

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/yJij2nVW2V4

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

(STY) STYLE FILE DOWNLOAD

error: protected by copyscape