நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாள் ஆகுமா

Scale : C Major : C D E F G A B C
Beat : 3/4 Country Waltz OR Swing Waltz (PSRI455 Keyboard Number 186 OR 183)
tempo: 135-140

The Chords Used In This Song

  1. C Major : C E G
  2. F Major : F A C
  3. G Major : G B D
  4. A Minor : A C E
  5. B Major : B D# F#
  6. D Minor : D F A

Neer illatha naalellam ABCD Song Notes (Chords/melody-lead)PDF

Neer Iladha Naal Ellam-Abcd Song notes-tamil keyboard-kve music-PDF  Download

Neer illatha naalellam naal Song Notes- Notation Sheet Music (Chords/melody-lead)PDF

Neer_Iladha_Naal_Ellam-Tamil Keyboard Song Notes-Sheet Music-Noation-Kvemusic-Download PDF

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON : https://youtu.be/mN1uQdBwvkA

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar

இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

Download ABCD Music Sheet

Download Notation Sheet Music

Download MIDI FILE


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: protected by copyscape